Basisinformatie


Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp, georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem, waar gezinshuisouders volgens het 24×7 principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste jeugdigen die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op professionele hulpverlening.

Keurmerk Gezinshuizen biedt duidelijkheid en inzicht aan gezinshuisouders, de bij hen geplaatste kinderen en jongeren en hun netwerk, zorgaanbieders en samenwerkingspartners. Het verduidelijkt taken en verantwoordelijkheden van de gezinshuisouders en is een hulpmiddel om professionaliteit en kwaliteit zichtbaar te maken en te borgen.

Landelijke kwaliteitscriteria als uitgangspunt

Er zijn landelijke richtlijnen voor de kwaliteit van gezinshuizen. Deze ‘Kwaliteitscriteria gezinshuizen‘ die in 2019 werden opgesteld vormen samen met geldende wet- en regelgeving de inhoudelijke basis voor het kwaliteitssysteem Keurmerk Gezinshuizen.
Belangrijke bouwstenen van de kwaliteitscriteria zijn:

  • Bekwame gezinshuisouder;
  • Leefklimaat in gezinshuizen;
  • Positie van de jeugdige en diens ouders;
  • Organisatie van transparante, navolgbare en goede zorg.

Doorvertaald naar 3 keurmerkpijlers

De bouwstenen van de landelijke kwaliteitscriteria zijn bij Keurmerk Gezinshuizen vertaald naar 3 pijlers, de 3 hoofdprocessen van het gezinshuis:

1. Het gezinshuis: organisatie van het gezinshuis, leefklimaat, bedrijfsvoering, financiën, huisvesting

2. De jeugdige en diens ouders: alles rondom plaatsing, zorg en ontwikkeling van de jeugdige en zijn netwerk

3. De gezinshuisouders: alles rondom kennis en kunde van de gezinshuisouders (en eventuele andere medewerkers/personeel)

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar.

Meerwaarde Keurmerk Gezinshuizen

Het mooie eindresultaat van een keurmerktraject is een certificaat: kwaliteit zwart op wit. Maar niet alleen het einddoel is van belang, juist de weg ernaar toe en het vervolgens bijhouden van keurmerkzaken maken dat kwaliteit een vast onderdeel wordt van het werk in een gezinshuis. Het kwaliteitssysteem dat het keurmerk is, vormt een belangrijk hulpmiddel, want:

  • Het Keurmerk Gezinshuizen bevordert de doorlopende aandacht voor transparante navolgbare zorg ín het gezinshuis.
  • En het Keurmerk Gezinshuizen biedt duidelijkheid  en inzicht over de kwaliteit van het gezinshuis aan derden;  naasten van de jeugdige, samenwerkingspartners, gemeenten, zorgaanbieders, verwijzers.

Gehanteerd normenkader

Keurmerk Gezinshuizen gebruikt de ISO 9001-systematiek en heeft dit praktisch vertaald naar het leven en werken in een gezinshuis. ISO is een bekende norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het biedt een gestructureerde aanpak om te laten zien wat je doet en te doen wat je zegt.

Er wordt gewerkt met een digitale Kwaliteitsmap met procesbeschrijvingen en formats. Deze vormen de basis van het Kwaliteitssysteem.

Toepasbaarheid

Het Keurmerk is toepasbaar in alle mogelijke organisatievormen van een gezinshuis: franchise, vrijgevestigd en loondienst. Het ontwikkelde kwaliteitssysteem is toepasbaar voor gezinshuizen in alle zorgsectoren: Jeugdzorg, GGZ en WLZ.